LEGAAL

1 – Site-eigenaar: myputter.ch
2 – Hoofdkantoor van het bedrijf: Veyras – Zwitserland
3 – ID: nc + BTW nummer: nc
4 – Verantwoordelijke persoon: Jérôme Salamin & Ludovic
5 – Bankgegevens (Zwitserland): IBAN: nc BIC: nc
6 – Eigenaar van de domeinnaam: Jérôme Salamin

7 – Gastheer: Infomaniak S.A., 25 Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias, www.infomaniak.com
8 – Intellectuele eigendom en vervalsingen: Het bedrijf dat eigenaar is van deze site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder: teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, pictogrammen,... Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf dat eigenaar is van deze site. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of enig element dat het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
9 – Cookies en tracers: Deze website kan een publieksmetingssysteem gebruiken, evenals een deelfunctie op sociale netwerken. In toepassing van de geldende wettelijke richtlijnen moeten internetgebruikers worden geïnformeerd en hun toestemming geven voordat tracers (gewoonlijk "cookies" genoemd) worden ingevoegd. Internetgebruikers moeten de mogelijkheid hebben om ervoor te kiezen om niet te worden gevolgd wanneer ze een site bezoeken of een toepassing gebruiken. Website-uitgevers hebben daarom de verplichting om vooraf toestemming van gebruikers te vragen. Weigering om een cookie te installeren kan ertoe leiden dat het onmogelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan echter zijn internetbrowser configureren om de installatie van cookies te weigeren. Publieksmetingscookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om de verkeersstatistieken op de website te kennen en te analyseren: de bezochte pagina's, het aantal bezoeken, het bouncepercentage, de oorsprong van de bezoeken,... Cookies voor publieksmeting zijn volledig anoniem. Op deze site kan de Google Analytics-oplossing worden gebruikt om het publiek te meten. Cookies met betrekking tot sociale netwerken zijn gekoppeld aan knoppen die het delen van pagina's en artikelen op sociale netwerken vergemakkelijken. Mogelijk wordt u gevraagd om ons uw e-mailadres te verstrekken wanneer u ons contactformulier invult of een reactie achterlaat op een van de artikelen op deze site. In geen geval zal uw e-mailadres worden overgedragen aan derden. De keuze van validatie van een opmerking op de site wordt overgelaten aan het volledige oordeel van de publicatiemanager. Opmerkingen kunnen worden verwijderd, gewijzigd en gecorrigeerd voor een beter begrip van bezoekers (vooral voor spelling).

De gebruiker kan zijn opmerking ondertekenen met zijn naam of bijnaam of naam van zijn bedrijf. Het kan ook een URL invullen in het veld "website". Deze link mag niet verschijnen als geoordeeld is dat de opmerking niet echt een meerwaarde oplevert voor het artikel. Dit, zelfs als de opmerking wordt gepubliceerd. Hier zijn voorbeelden van gevallen of een opmerking die kan worden gemodereerd of verwijderd: het is verwijderd door antispam, het heeft niet echt toegevoegde waarde en is niet nuttig voor internetgebruikers, het is bezaaid met spelfouten of onbegrijpelijk, het lijkt alleen te worden gestort voor een zelfpromotiedoel, de aangegeven e-mail is zichtbaar vals, het wordt als lasterlijk beschouwd voor een derde partij. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van de site. U ontvangt dan automatisch gratis nieuwsbrieven over onderwerpen die met deze site te maken hebben. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. In geen geval zal uw e-mailadres worden overgedragen aan derden
10 – Hypertekstlinks: Deze website bevat een aantal hyperlinks naar andere sites. Noch de eigenaar noch de uitgever van de site hebben echter de mogelijkheid om de inhoud van deze sites bij te houden en te verifiëren. Als gevolg hiervan zullen zij geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit op zich nemen.
11 – Uitsluiting van aansprakelijkheid: De eigenaar en de uitgever behouden zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheidsclaim tegen de eigenaar voor materiële of immateriële schade als gevolg van gepubliceerde informatie of technische gebreken is uitgesloten. De eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te laten wijzigen, zonder afzonderlijke aankondiging. Hetzelfde geldt wanneer hij de publicatie van zijn site tijdelijk of definitief wenst te staken.
12 – Auteursrecht: De elementen van deze site zijn eigendom van de eigenaar en de auteur en zijn onderworpen aan de internationale wetgeving inzake auteursrecht, merkenrecht en, in het algemeen, op intellectuele eigendom. De uitgever van de site kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op beeldrechten en auteursrechten met betrekking tot de elementen die op de site aanwezig zijn. Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde inhoud (teksten, afbeeldingen) eigendom van hun respectieve auteurs. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site op welk medium of door welk proces dan ook is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan opleveren.
13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze informatie op deze pagina "juridische kennisgeving" wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving. Elk geschil of claim die voortvloeit uit deze regels, evenals alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een punt dat op deze pagina wordt vermeld, zijn uitsluitend onderworpen aan het Zwitserse recht. Het exclusieve forum is dat van de gewone rechtbanken op de zetel van de eigenaar van de site.